Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

§1. Ogólne warunki gwarancji obowiązujące w LUMEL S.A.

 1. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę w okresie 12 miesięcy* od daty zakupu urządzenia.
 2. Warunkiem skorzystania z uprawnień w ramach udzielonej gwarancji jest użytkowanie urządzeń zgodnie z warunkami eksploatacji podanymi w instrukcji obsługi dołączonej do wyrobu. Instrukcje obsługi są także dostępne na www.lumel.com.pl. Urządzenia, do których nie jest dołączona instrukcja obsługi muszą być eksploatowane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi tych wyrobów.
 3. Warunkiem skorzystania z uprawnień w ramach udzielonej gwarancji jest ujawnienie się wady w okresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 5. Do wykonania napraw gwarancyjnych upoważniony jest tylko SERWIS LUMEL S.A.
 6. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do SERWISU LUMEL S.A.
 7. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na ich sprowadzenie.
 8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia w naprawie. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Klient nie odbiera urządzenia z SERWISU LUMEL S.A., mimo powiadomienia go o dokonaniu naprawy i przedstawienia urządzenia do odbioru.
 9. Klientowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, jeżeli w okresie gwarancji SERWIS LUMEL S.A. dokona 4 napraw, a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające jego eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem lub SERWIS LUMEL S.A. stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
 10. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową. Wybór, na jakiej podstawie Klient będzie dochodził praw związanych z wadą towaru – należy do Klienta.

§ 2 Wyłączenia odpowiedzialności gwaranta

 1. Gwarancją nie są objęte:
  1. uszkodzenia urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi oraz przechowywowania;
  2. mechaniczne uszkodzenia urządzeń i wywołane nimi wady;
  3. wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły zewnetrznej (np.: przepięcia sieci elektrycznej, wyładowanie atmosferyczne, pożar, powódź etc.);
  4. baterie, przewody, futerały, bezpieczniki, żarówki, pisaki oraz inne materiały eksploatacyje.
 2. Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta w instrukcji obsługi i zostały przedstawione Klientowi w taki sposób, że mógł się z nimi zapoznać.
 3. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania któryc zobowiązany jest UŻYTKOWNIK we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Decyzja pisemna SERWISU LUMEL S.A. w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego jest decyzją ostateczną.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły zewnętrznej.
 6. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych lub wezwania SERWISu LUMEL S.A., UŻYTKOWNIK ponosi koszty związane z dojazdem serwisu (wg cennika warsztatu serwisowego) lub pokrywa koszty przesyłki.
 7. Gwarancja nie obejmuje prawa Klienta do domagania się do zwrotu utraconych zysków w związku z wadami powstałymi z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

§ 3 Utrata gwarancji

 1. Gwarancja wygasa w przypadku:
  1. stwierdzenia samodzielnych napraw, przeróbek oraz zmian konstrukcyjnych urządzenia;
  2. samodzielnych zmian wpisów w karcie gwarancyjnej.

* termin, nie dotyczy klientów indywidualnych