Konfigurator
Gdzie Kupić

lub

LUMEL S.A.  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Warunki ogólne

1.1. Wszystkie dostawy i świadczenie usług przez LUMEL S.A. (LUMEL) podlegają poniższym warunkom, które stanowią integralną część tych umów i na których przyjęcie jako postanowień umowy KLIENT wyraża zgodę. Wszelkie zmiany w ogólnych warunkach sprzedaży będą wiążące wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie wyrażonej przez LUMEL.

1.2. Akceptacja oferty LUMEL, złożenie zamówienia lub podpisanie kontraktu przez KLIENTA, bądź faktyczne wykonanie jakiegokolwiek zlecenia KLIENTA przez LUMEL, jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży przez KLIENTA.

1.3. LUMEL podejmuje współpracę wyłącznie z przedsiębiorcami. Niniejsze warunki nie znajdują zastosowania w relacjach
z konsumentami, w stosunku do których  obowiązywanie niniejszych warunków jest zdecydowanie wyłączone.

2. Oferta/potwierdzenie zamówienia

2.1. Zamówienie złożone przez KLIENTA jest wiążące dopiero od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia przez LUMEL
i w zakresie tego potwierdzenia. Wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej dostarczonej przez KLIENTA
są wiążące wyłącznie po wyraźnym zatwierdzeniu przez LUMEL. I w zakresie tego potwierdzenia.

2.2. Zamówienia należy wysyłać do osoby kontaktowej w LUMEL oraz na adres poczty elektronicznej sprzedaz@lumel.com.pl.
Zamówienia powinny zawierać:

(i) Nazwę produktu i kod wraz z opisem (ii) Ilość, (iii) warunki dostawy (Incoterms) i adres, (iv) cenę opartą na uprzednio złożonej ofercie LUMEL, o ile okres ważności oferty jeszcze nie upłynął lub cenę oficjalnie potwierdzoną przez LUMEL , (v) datę dostawy, (vi) uzgodnione warunki płatności, (vii) dane osoby kontaktowej. Kompletne zamówienie zostanie potwierdzone wskazanej osobie drogą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach LUMEL zastrzega sobie prawo do przedstawienia innej ilości i/lub daty realizacji zamówienia niż określone w zamówieniu. Dopuszcza się dostawy  częściowe. Inne formy złożenia zamówienia (pisemna, faksem) są również akceptowane.

2.3. Potwierdzone zamówienie nie może zostać zmienione lub anulowane bez wcześniejszej zgody LUMEL. W przypadku anulowania zamówienia, LUMEL zastrzega sobie prawo do obciążenia KLINTA wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia.
W przypadku wstrzymania zamówienia LUMEL może obciążyć KLIENTA kwotą w wysokości 10% wartości zamówienia brutto
za każdy tydzień opóźnienia.

2.4. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą powodować zmiany ceny lub czasu realizacji zamówienia. Zmiany w zamówieniu na wniosek KLIENTA będą potwierdzone w zaktualizowanej ofercie. Jeśli zmiana dotyczy zamówienia będącego w trakcie realizacji, KLIENT jest zobowiązany do pokrycia co najmniej kosztów już wyprodukowanych towarów, produkcji w toku oraz kosztów zamówionych materiałów/usług.

3. Dokumenty

3.1. Specyfikacje zamieszczone w katalogach, broszurach promocyjnych, dokumentach ofertowych i kontraktowych w formie ilustracji, rysunki, wymiary, waga i współczynniki produkcji, jak i inne specyfikacje stanowią wyłącznie informacje wstępne i nie są wiążące dla LUMEL, chyba że w samym dokumencie określone są wyraźnie jako wiążące. Oferty LUMEL są wiążące dla LUMEL tylko, jeśli wyraźnie to  określono.

3.2. Prawa własności intelektualnej chronione przepisami o prawie własności przemysłowej oraz ustawą o prawie autorskim,
w szczególności przedmioty tym prawem chronione, patenty na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, wzory układów scalonych, projekty udoskonaleń, informacje o prawidłowym użytkowaniu wynalazków, inne informacje i testy o charakterze technicznym gotowe do użytku w działalności gospodarczej
i badawczej, informacje o charakterze organizacyjnym, jak również inne udostępnione KLIENTOWI przez LUMEL, są wyłączną własnością LUMEL. KLIENT nie ma prawa ich używać w zakresie nie objętym wyraźną pisemną zgodą LUMEL dla swoich celów, ani kopiować lub przekazywać osobom trzecim. Dokumenty te nie przenoszą prawa własności, ani nie oznaczają przyznania licencji. Rysunki i inne dokumenty pozostające własnością LUMEL muszą być natychmiast zwrócone na wniosek LUMEL wraz ze wszystkimi kopiami. Wszelkie przypadki ujawnienia dokumentów wymagają pisemnej zgody LUMEL.

3.3. Po sprzedaży sprzętu/wyrobu, LUMEL jest uprawniony do dodania danych KLIENTA do standardowej listy referencyjnej. Zastrzeżenia, jeśli występują, mogą być złożone przez KLIENTA w formie pisemnej.

3.4. Obie strony zobowiązują się do zachowania poufności, zarówno informacji dotyczących zawartej umowy, jak i działalności prowadzonej przez strony. Zastrzeżenie to nie dotyczy ujawniania tych informacji władzom, instytucjom i sądom, jeśli taki obowiązek został nałożony wskutek obowiązujących przepisów prawa, jak i firmom świadczącym usługi w biznesie, w zakresie prawa, doradztwa finansowego i podatkowego oraz podobnych, pod warunkiem, że strony tych umów ponoszą pełną odpowiedzialność utrzymania tych danych w tajemnicy przez wyżej wymienione podmioty.

4. Ceny, pakowanie

4.1. Ceny sprzedaży zawarte w ofertach firmy LUMEL są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, cła oraz innych opłat. Jakiekolwiek procedury celne odbywają się na koszt KLIENTA i na jego odpowiedzialność.

4.2. KLIENT jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu SAD (Single Administrative Document), potwierdzającego wywóz towarów poza granice Polski. W przypadku braku dostarczenia powyższego dokumentu, wartość podatku VAT obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej zostanie dodana do wartości towarów.

4.3. Ceny przedstawione w ostatniej wiążącej ofercie mogą być aktualizowane kwartalnie zgodnie z aktualnymi cenami materiału.

5. Przeniesienie ryzyka

5.1. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, ryzyko uszkodzenia i utraty towaru jest przenoszone na KLIENTA w momencie udostępnienia towaru do jego dyspozycji zgodnie z warunkami EXW siedziba LUMEL, Incoterms 2010. W innym wypadku ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi (FCA).

6. Warunki dostawy i daty

6.1. Jeżeli daty dostawy są uzgodnione przez obie strony w umowie, mają one przybliżony charakter i nie są wiążące dla LUMEL. LUMEL dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać terinów dostaw. Towar jest uznany za dostarczony na czas, jeśli zostanie przekazany pierwszemu przewoźnikowi lub jeśli został zgłoszony jako gotowy do wysyłki przed umowną datą dostawy. Wysyłki częściowe są dozwolone.

6.2. W wypadku kiedy KLIENT nie odbierze towaru w określonym czasie, LUMEL ma prawo do (i) przechowywania towaru na ryzyko KLIENTA, (ii) wystawienia faktury na warunkach EXW, oraz (iii) obciążenia KLIENTA kosztami magazynowania (iv) po bezskutecznym wezwaniu do odbioru - do sprzedaży lub do zadysponowania towarem w dowolny sposób. Wykonanie któregokolwiek z wyżej zastrzeżonych uprawnień nie zwalnia KLIENTA z obowiązku płatności za towar.

6.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, data dostawy będzie odpowiednio przedłużona. W takim wypadku KLIENT nie jest uprawniony do rozwiązania umowy, ani do wnoszenia roszczeń z tytułu opóźnienia w dostawie.

7. Warunki płatności

7.1. Płatności powinny być regulowane zgodnie z warunkami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia, dokonywane na konto LUMEL, wolne od opłat bankowych, potrąceń, kosztów i wydatków spowodowanych akceptacją gwarancji bankowej, weksla lub czeku.

7.2. Jeśli płatności nie są regulowane na czas, LUMEL zastrzega sobie prawo do: (i) wstrzymania realizacji umowy, (ii) obciążenia KLIENTA odsetkami (w wysokości 1,5% za miesiąc).

7.3. Prawo do potrącania należności z tytułu niniejszej umowy jest wyłączone.

7.4. Jeśli dostawa jest opóźniona z przyczyny niezależnej od LUMEL, płatności są należne zgodnie z wcześniej uzgodnioną datą.

7.5. Jakiekolwiek opóźnienie w dokonaniu płatności upoważnia  LUMEL do wstrzymania wykonywania zlecenia i w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 60 dni, rozwiązania umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W takim przypadku wszystkie koszty wykonanych prac i dostarczonych materiałów oraz jakiekolwiek szkody LUMEL obciążają KLIENTA.

7.6. Datą dokonania płatności jest dzień wpływu należności na konto bankowe LUMEL.

7.7. Formą odszkodowania będą kary umowne wskazane poniżej:

7.7.1 LUMEL zapłaci KLIENTOWI karę umowną w maksymalnej wysokości 10% wartości kontraktu za rozwiązanie umowy przezktórąkolwiek ze stron, z winy LUMEL.

7.7.2 W przypadku gdy KLIENT w jakiejkolwiek formie wycofa się z kontraktu z przyczyn niezależnych od LUMEL, KLIENT zapłaci LUMEL wynagrodzenie w wysokości 10% wartości kontraktu oraz koszty wyprodukowanych wyrobów, zamówionego materiału oraz usług, które nie mogą zostać odwołane. Strony powinny sporządzić protokół kosztów. W przypadku odmowy współpracy przez KLIENTA, LUMEL sporządzi taki protokół i na jego podstawie wystawi KLIENTOWI fakturę.

7.8. LUMEL ma prawo dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżone w niniejszym dokumencie kary umowne.

8.     Zastrzeżenie prawa własności

8.1. LUMEL zastrzega sobie prawo własności towarów do  czasu otrzymania pełnej zapłaty ceny. Jeśli KLIENT zalega z zapłatą, LUMEL może zażądać zwrotu towaru, jako zabezpieczenia zapłaty roszczeń.

9.     Gwarancje i poręczenia

9.1 LUMEL gwarantuje, że towary są wolne od wad fizycznych i prawnych. Gwarancja nie obejmuje jakości produktu finalnego,
do którego wytworzenia towary mogą być użyte.

9.2. Niniejsza gwarancja jest wyłączona w przypadku, gdy KLIENT wprowadził jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje do towarów
lub nie zapewnił właściwych warunków ich przechowywania.

9.3. LUMEL wykona nieodpłatnie naprawę bądź wymianę wszystkich elementów (odlanych, obrobionych, z wyłączeniem formy
i narzędzi), które LUMEL potwierdził jako wadliwe, a wada wystąpiła i została zgłoszony w terminie 18 miesięcy od daty wysyłki.

9.4. LUMEL powinien reagować w ramach gwarancji nie później niż w ciągu 10 od daty otrzymania powiadomienia o wystąpieniu wady. Powiadomienie musi zostać przekazane za pośrednictwem centrum reklamacji poprzez oficjalną stronę internetową LUMEL, niezwłocznie, lecz nie później niż w 7 dni od daty stwierdzenia wady, pod rygorem utraty praw z  gwarancji. Reklamacja musi zawierać opis wady. Żadne domniemane gwarancje nie mają zastosowania.

9.5. LUMEL powinien reagować w ramach gwarancji nie później niż w ciągu 10 od daty otrzymania powiadomienia o wystąpieniu wady. Powiadomienie musi zostać przekazane za pośrednictwem centrum reklamacji poprzez oficjalną stronę internetową LUMEL, niezwłocznie, lecz nie później niż w 7 dni od daty stwierdzenia wady, pod rygorem utraty praw z  gwarancji. Reklamacja musi zawierać opis wady. Żadne domniemane gwarancje nie mają zastosowania.

9.6. LUMEL w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody szczególne lub wynikowe, będące następstwem niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

9.7. Jeśli towary dostarczone do KLIENTA będą przechowywane w magazynie, KLIENT musi zapewnić odpowiednie warunki magazynowania, w przeciwnym razie gwarancja jest wykluczona.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Obowiązywanie wszelkich dotychczasowych ustaleń między stronami, zarówno w formie pisemnej jak i słownej, które
są sprzeczne lub niezgodne z umową lub niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, jest wyłączone.

10.2. Jeśli którekolwiek z niniejszych postanowień stanie się nieskuteczne, bądź niewykonalne, powinno zostać zastąpione przez ustalenia skuteczne i egzekwowalne, które w pełni oddają intencje, cel biznesowy i oczekiwania stron. Jeśli jedno lub kilka postanowień zostanie uznane za naruszające obowiązujące przepisy prawa lub nie będzie egzekwowalne, wskutek czego fragment taki musi zostać usunięty, zmienione postanowienie powinno zostać określone i dodane, z uwzględnieniem przepisów prawa. Umowa pozostaje obowiązująca, nawet jeśli jedno z jej postanowień zostanie uznane za nieważne.

10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

10.4. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby LUMEL.

 

Warunki ważne od 01.04.2018
 

Pobierz dokument w wersji pdf.